Sepette 20000 TL Üzeri Tüm Ürünlerde Nakliye Bizden

15000 TL-20000 TL Arası Tüm Ürünlerde Nakliye Yarısı Bizden

Yoğun İstek Üzerine 'Nakliye Bizden' Kampanyamız Devam Ediyor

Kalan Süre

39 Gün 13 Saat 23 Dakika

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Portala (aşağıda tanımlanmıştır) üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Çengeldere Mah. Ufuk Cad. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/ İstanbul adresinde mukim DEKOPASAJ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DEKOPASAJ”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz, site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Alıcı: Satıcı tarafından Portal üzerinden satışa arz edilen ürünleri işbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle satın alan gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

DEKOCÜZDAN: Kullanıcıların Portal üzerinden gerçekleştirmiş olduğu satışlar sonucu hakkettiği tutarın yüklendiği, Kullanıcı tarafından dilediği zaman üzerindeki bakiyenin bildireceği IBAN adresine aktarılmasına ilişkin talimat verebildiği, herhangi bir ödeme aracı ile bakiye yüklenilemeyen veya elektronik para/ödeme aracı fonksiyonu olmayan arayüz.

DEKOPASAJ Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve DEKOPASAJ Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DEKOPASAJ’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

DEKOPASAJ Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda DEKOPASAJ’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

DEKOPASAJ Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DEKOPASAJ’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için DEKOPASAJ tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portalda yer alacak ilanlar.

Kargo Hizmeti: DEKOPASAJ’ın gerçekleştirmiş olduğu iş birlikleri vasıtası ile Portal üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesini sağlayan, bedeli Alıcı tarafından ödenmekte olan kargo hizmetini.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.dekopasaj.com Portalına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: www.dekopasaj.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Satıcı: İşbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin DEKOPASAJ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.İnternet Sitesine üyelik işlemleri üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve DEKOPASAJ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

4.2.Portala tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, DEKOPASAJ’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.Portala üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

4.4.DEKOPASAJ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları DEKOPASAJ’ın münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.

4.5.DEKOPASAJ, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. DEKOPASAJ tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar DEKOPASAJ tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

5.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1.Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2.Kullanıcı, Portalın farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe web sitesinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin DEKOPASAJ tarafından ifa edilmeyeceğini ve DEKOPASAJ’ın satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.3.Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DEKOPASAJ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca DEKOPASAJ’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin DEKOPASAJ’a bildirilmesi halinde DEKOPASAJ Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.

5.1.4.Kullanıcıların, DEKOPASAJ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla DEKOPASAJ Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.5.Kullanıcılar, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. DEKOPASAJ, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. DEKOPASAJ aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6.Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7.DEKOPASAJ’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DEKOPASAJ ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. DEKOPASAJ, Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8.DEKOPASAJ, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve DEKOPASAJ Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve DEKOPASAJ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, DEKOPASAJ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine DEKOPASAJ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen DEKOPASAJ Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; DEKOPASAJ’ın buna ilişkin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.9.DEKOPASAJ Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen DEKOPASAJ’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.10.Portalda Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı DEKOPASAJ’ın, DEKOPASAJ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. DEKOPASAJ Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.11.Kullanıcı Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili DEKOPASAJ’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12.Kullanıcı, DEKOPASAJ ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.13.Kullanıcıların DEKOPASAJ’ın yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

5.2.Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.Satıcı, DEKOPASAJ platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken DEKOPASAJ iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri (Kullanıcı) memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;

(a)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

(b)Platform üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,

(c)Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

(d)Platform üzerinden listelemiş olduğu ürün görsellerinin satışa sunduğu ürün ile bire bir aynı olduğunu, görsellerin satışa sunulan ürün ile farklılık arzetmesi halinde DEKOPASAJ nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu,

(e)Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu Sözleşme tarihinde bilinen ve/veya Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın DEKOPASAJ'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

(f)Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

(g)Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

(h)İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak DEKOPASAJ tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

(i)Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

(j)Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile DEKOPASAJ aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini,

(k)Evden satış tipinde satış yapmayı tercih ettiğinde satılan ürünün(lerin) nakliyesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisinde olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.DEKOPASAJ’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1.DEKOPASAJ işbu Sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için Sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; DEKOPASAJ herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

5.3.2.DEKOPASAJ, Portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DEKOPASAJ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde DEKOPASAJ tarafından yapabilir. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

5.3.3.Portal üzerinden, DEKOPASAJ’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle DEKOPASAJ tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında DEKOPASAJ’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanında Portal’da satılan ürün(ler) ikinci el bir ürün(ler) olup bu niteliği tüm taraflarca açıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ayrıca SATICI 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 3(1)i maddesi kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla mal sunan kişi niteliğinde değildir.

5.3.4.DEKOPASAJ, Portalda yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

5.3.5.DEKOPASAJ, Portalın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; DEKOPASAJ bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.3.6.Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında DEKOPASAJ’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder.

6.DEKOPASAJ HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1.DEKOPASAJ Genel Hizmet Çerçevesi

DEKOPASAJ tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu Sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir. Bu bakımdan, Portal üzerinden gerçekleşen işlemlerde DEKOPASAJ herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, hizmetlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak vermekte, bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilecek sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından DEKOPASAJ hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

6.2.DEKOPASAJ İlan Hizmetleri

6.2.1.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden DEKOPASAJ tarafından belirlenen İlan Programlarına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve DEKOPASAJ Veritabanı’na yükleyecektir. İlanın yaratılma aşamasında, ürünün nakliyesi Satıcının kendisi tarafından temin edilecekse, “Evden Sat” sekmesi, nakliye hizmeti DEKOPASAJ tarafından verilecekse “Konsinye Sat” sekmesi seçilecek, Konsinye Satışı seçen Satıcılar DEKOPASAJ ile Konsinye Satış Sözleşmesi akdedeceklerdir.

6.2.2.Satıcı Kullanıcının ürünü ‘Evden Satış’ yöntemi ile satması halinde DEKOPASAJ’ın nakliyeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacaktır.

6.2.3.DEKOPASAJ, İlan Programlarını DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Kullanıcının seçimine sunmayı ve Kullanıcının seçim yaptığı İlan Programına ilişkin talebi değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kullanıcının ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.4.DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda İlan Programına uygun olarak Kullanıcı tarafından oluşturulan ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları İlan Programı’nda belirtilen şekilde Portalda yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından İlan Programlarına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Portalın İlan Programlarına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.2.5.DEKOPASAJ, Portalda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme ve Portalda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu Sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. DEKOPASAJ bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini DEKOPASAJ’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.6.DEKOPASAJ, Kullanıcının ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve DEKOPASAJ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Kullanıcı, bu konuda DEKOPASAJ’a yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6.2.7.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.8.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.9.Kullanıcı, Portalda yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portalın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portalda yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.10.Kullanıcı, Portalda yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Kullanıcılar için DEKOPASAJ, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.2.11.Kullanıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.12.Kullanıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açtığının, DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde, DEKOPASAJ'ın, bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.

6.2.13.Güvenli hesap, Kullanıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan aracılık hizmeti kapsamında Kullanıcının ödeme yapması ile başlayan, satışa konu ürünün Kullanıcıya ulaşması ile devam eden, ürünün sevkiyatını müteakip ürün bedelinin DEKOCÜZDAN arayüzünde görüntülenmesi ve Satıcının talebi üzerine ödeme yapılması sürecini ifade etmektedir. Ürün satım işleminin temelini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan DEKOPASAJ, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve Satıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla “Güvenli Ödeme Döngüsü”nü sağlamaktadır. DEKOPASAJ güvenli hesap ile ürünün Kullanıcıya ulaştırılması karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Kullanıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlamaktadır

6.3.İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1.Kullanıcı, Portal’da ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden DEKOPASAJ tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.3.2.Kullanıcı, Portal üzerinden DEKOPASAJ Portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürünü satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.

6.3.3.Satıcı, Güvenli Ödeme Döngüsü tamamlanan her işlem için DEKOPASAJ’a aldığı hizmet karşılığında, ‘Evden Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %30’ini, ‘Depodan Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %50’sini, DEKOPASAJ hizmet komisyonu olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün bedelinde, DEKOPASAJ hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Ödeme Döngüsü dahili müşteri onayı sonrası havuz hesaptan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcının talebini müteakip belirtilen tarihte Satıcının DEKOPASAJ Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Satıcı söz konusu bakiyeyi her zaman DEKOCÜZDAN arayüzü üzerinden görüntüleyebilecektir. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında DEKOPASAJ tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Satıcının ürünü satın alan Kullanıcıya fatura kesmesi durumunda teklif çerçevesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir.

6.3.4. Satıcı mali mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda DEKOPASAJ’ın taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DEKOPASAJ üzerinden satış ve belirtilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, DEKOPASAJ’ın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.3.5.Kullanıcı, Internet Sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, DEKOPASAJ tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin DEKOPASAJ’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini DEKOPASAJ’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesini talep edebilir.

6.3.6.Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında DEKOPASAJ’ın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4.İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.4.1.Satıcı, satıma arz ettiği ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portalın ilgili yerlerinde belirtilen Portalın ve Portalda sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu DEKOPASAJ’ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.4.2.Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Portalda beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde yapacağını kabul eder.

6.4.3.Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünlerin mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünlerden olmasında, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde DEKOPASAJ’a yapılan taleplere karşı DEKOPASAJ’ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.4.Satıcı, işbu Sözleşme uyarınca satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, DEKOPASAJ tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Kullanıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Kullanıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Kullanıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, belirtilen süre içerisinde Kullanıcının ürünü teslim alıp, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti Satıcıya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için DEKOPASAJ’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4.5.Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu Sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcı tarafından Güvenli Hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.6.Kullanıcılar, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portalda duyurulan ve kullanım koşulları Portalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, DEKOPASAJ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. KARGO HİZMETİNE İLİŞKİN KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

7.1. Satıcı, Kargo Hizmete konu gönderilerinin içeriği bakımından bizzat sorumludur. Taşınması kanunen yasaklanmış, ruhsata veya izne bağlı olup da beyan edilmeyen mallardan birinin taşıtılması halinde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek olan zararlardan sorumlu olacaktır.

7.1. Satıcı, Kargo Hizmetine satış işlemine konu olan ürün(ler) haricindeki bir gönderinin taşınmasını talep etmeyecek, Kargo Hizmetini hiçbir surette suiistimal etmeyecek, Kargo Hizmetinin teminini zorlaştıracak veya maliyetini arttıracak davranışlardan kaçınmayacak, satış işleminden daha fazla sayıda bir gönderiyi Kargo Hizmetine konu etmeyecek, aksi halde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olacaktır.

7.3. Kargo Hizmeti bedeli, satın alma işlemi esnasında Alıcı tarafından ödenecektir.

7.4. Alıcının satın aldığı ve Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü halinde teslim alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Usulüne uygun bir şekilde iade/iptal bildiriminde bulunmaksızın ürünün teslim alınmaması ve ürünün Satıcıya geri gönderilmesi halinde, DEKOPASAJ’ın ve Satıcının olası masrafları satış bedeli üzerinden tahsil edilecek ve kalan meblağ Alıcıya iade edilecektir.

7.5. Satıcı, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcıya yalnızca satışa konu ürünleri göndermeyi; olağandan fazla hacimsel ağırlığa (“desi”) sahip olan gönderilerin ayrıca ücretlendirileceğini (“shipping valuation”) kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

8.1.DEKOPASAJ tarafından Portalda verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Portal üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Kullanıcı, bunlar dışında Kullanıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetleri satışa arz edemez, ilanını veremez ve listeleyemez.

8.2.Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürünlerin Kullanıcı tarafından Portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde DEKOPASAJ ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren Kullanıcının üyeliğine son verme ve işbu Sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

8.3.DEKOPASAJ gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak DEKOPASAJ şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, DEKOPASAJ’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde DEKOPASAJ’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Portal'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

9.KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

9.1.Kullanıcı profili değerlendirme sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Kullanıcıların takdiri ile oluşturulan bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profillerine yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece DEKOPASAJ hizmetleri ve Portalı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

9.2.DEKOPASAJ’ın Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, yorumlardan ve üye profillerinde yer alan bilgilerden dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu yorum veya bilginin girişini yapan Kullanıcınındır.

9.3.Kullanıcı hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Kullanıcıyı kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili DEKOPASAJ’ın oluşan tüm zararını tazmin edeceklerini ve DEKOPASAJ’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

10.GİZLİLİK POLİTİKASI

10.1.Portalda, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Portal üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

10.2.DEKOPASAJ, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

10.3.Platform içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Platform’u ve varsa Platform üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

10.4.Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

10.5.Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

10.6.Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, DEKOPASAJ ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

10.7.Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

11.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

11.1.Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilmiş kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler İnternet Sitesi nezdinde üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

11.2. Kanun kapsamında DEKOPASAJ Veri Sorumlusu olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

11.3.Kullanıcı’nın kişisel verileri DEKOPASAJ nezdinde daha iyi hizmet vermek amacıyla istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, DEKOPASAJ’ınticari faaliyetlerini geliştirmek, Kullanıcılara DEKOPASAJ’ın faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

11.4.Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerin DEKOPASAJ’ın belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

11.5.Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler işbu Sözleşme marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

11.6.Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu DEKOPASAJ’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

12.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DEKOPASAJ bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, DEKOPASAJ markası ve diğer markalar, www.dekopasaj.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DEKOPASAJ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

13.DİĞER HÜKÜMLER

13.1.Sözleşme Değişiklikleri

DEKOPASAJ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda ilan ederek değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.2.Mücbir Sebep

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Portala (aşağıda tanımlanmıştır) üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Çengeldere Mah. Ufuk Cad. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/ İstanbul adresinde mukim DEKOPASAJ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DEKOPASAJ”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz, site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Alıcı: Satıcı tarafından Portal üzerinden satışa arz edilen ürünleri işbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle satın alan gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

DEKOCÜZDAN: Kullanıcıların Portal üzerinden gerçekleştirmiş olduğu satışlar sonucu hakkettiği tutarın yüklendiği, Kullanıcı tarafından dilediği zaman üzerindeki bakiyenin bildireceği IBAN adresine aktarılmasına ilişkin talimat verebildiği, herhangi bir ödeme aracı ile bakiye yüklenilemeyen veya elektronik para/ödeme aracı fonksiyonu olmayan arayüz.

DEKOPASAJ Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve DEKOPASAJ Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DEKOPASAJ’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

DEKOPASAJ Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda DEKOPASAJ’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

DEKOPASAJ Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DEKOPASAJ’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için DEKOPASAJ tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portalda yer alacak ilanlar.

Kargo Hizmeti: DEKOPASAJ’ın gerçekleştirmiş olduğu iş birlikleri vasıtası ile Portal üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesini sağlayan, bedeli Alıcı tarafından ödenmekte olan kargo hizmetini.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.dekopasaj.com Portalına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: www.dekopasaj.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Satıcı: İşbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin DEKOPASAJ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.İnternet Sitesine üyelik işlemleri üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve DEKOPASAJ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

4.2.Portala tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, DEKOPASAJ’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.Portala üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

4.4.DEKOPASAJ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları DEKOPASAJ’ın münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.

4.5.DEKOPASAJ, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. DEKOPASAJ tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar DEKOPASAJ tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

5.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1.Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2.Kullanıcı, Portalın farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe web sitesinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin DEKOPASAJ tarafından ifa edilmeyeceğini ve DEKOPASAJ’ın satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.3.Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DEKOPASAJ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca DEKOPASAJ’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin DEKOPASAJ’a bildirilmesi halinde DEKOPASAJ Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.

5.1.4.Kullanıcıların, DEKOPASAJ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla DEKOPASAJ Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.5.Kullanıcılar, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. DEKOPASAJ, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. DEKOPASAJ aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6.Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7.DEKOPASAJ’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DEKOPASAJ ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. DEKOPASAJ, Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8.DEKOPASAJ, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve DEKOPASAJ Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve DEKOPASAJ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, DEKOPASAJ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine DEKOPASAJ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen DEKOPASAJ Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; DEKOPASAJ’ın buna ilişkin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.9.DEKOPASAJ Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen DEKOPASAJ’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.10.Portalda Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı DEKOPASAJ’ın, DEKOPASAJ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. DEKOPASAJ Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.11.Kullanıcı Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili DEKOPASAJ’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12.Kullanıcı, DEKOPASAJ ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.13.Kullanıcıların DEKOPASAJ’ın yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

5.2.Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.Satıcı, DEKOPASAJ platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken DEKOPASAJ iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri (Kullanıcı) memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;

(a)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

(b)Platform üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,

(c)Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

(d)Platform üzerinden listelemiş olduğu ürün görsellerinin satışa sunduğu ürün ile bire bir aynı olduğunu, görsellerin satışa sunulan ürün ile farklılık arzetmesi halinde DEKOPASAJ nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu,

(e)Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu Sözleşme tarihinde bilinen ve/veya Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın DEKOPASAJ'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

(f)Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

(g)Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

(h)İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak DEKOPASAJ tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

(i)Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

(j)Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile DEKOPASAJ aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini,

(k)Evden satış tipinde satış yapmayı tercih ettiğinde satılan ürünün(lerin) nakliyesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisinde olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.DEKOPASAJ’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1.DEKOPASAJ işbu Sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için Sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; DEKOPASAJ herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

5.3.2.DEKOPASAJ, Portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DEKOPASAJ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde DEKOPASAJ tarafından yapabilir. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

5.3.3.Portal üzerinden, DEKOPASAJ’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle DEKOPASAJ tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında DEKOPASAJ’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanında Portal’da satılan ürün(ler) ikinci el bir ürün(ler) olup bu niteliği tüm taraflarca açıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ayrıca SATICI 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 3(1)i maddesi kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla mal sunan kişi niteliğinde değildir.

5.3.4.DEKOPASAJ, Portalda yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

5.3.5.DEKOPASAJ, Portalın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; DEKOPASAJ bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.3.6.Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında DEKOPASAJ’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder.

6.DEKOPASAJ HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1.DEKOPASAJ Genel Hizmet Çerçevesi

DEKOPASAJ tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu Sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir. Bu bakımdan, Portal üzerinden gerçekleşen işlemlerde DEKOPASAJ herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, hizmetlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak vermekte, bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilecek sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından DEKOPASAJ hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

6.2.DEKOPASAJ İlan Hizmetleri

6.2.1.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden DEKOPASAJ tarafından belirlenen İlan Programlarına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve DEKOPASAJ Veritabanı’na yükleyecektir. İlanın yaratılma aşamasında, ürünün nakliyesi Satıcının kendisi tarafından temin edilecekse, “Evden Sat” sekmesi, nakliye hizmeti DEKOPASAJ tarafından verilecekse “Konsinye Sat” sekmesi seçilecek, Konsinye Satışı seçen Satıcılar DEKOPASAJ ile Konsinye Satış Sözleşmesi akdedeceklerdir.

6.2.2.Satıcı Kullanıcının ürünü ‘Evden Satış’ yöntemi ile satması halinde DEKOPASAJ’ın nakliyeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacaktır.

6.2.3.DEKOPASAJ, İlan Programlarını DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Kullanıcının seçimine sunmayı ve Kullanıcının seçim yaptığı İlan Programına ilişkin talebi değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kullanıcının ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.4.DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda İlan Programına uygun olarak Kullanıcı tarafından oluşturulan ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları İlan Programı’nda belirtilen şekilde Portalda yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından İlan Programlarına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Portalın İlan Programlarına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.2.5.DEKOPASAJ, Portalda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme ve Portalda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu Sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. DEKOPASAJ bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini DEKOPASAJ’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.6.DEKOPASAJ, Kullanıcının ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve DEKOPASAJ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Kullanıcı, bu konuda DEKOPASAJ’a yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6.2.7.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.8.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.9.Kullanıcı, Portalda yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portalın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portalda yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.10.Kullanıcı, Portalda yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Kullanıcılar için DEKOPASAJ, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.2.11.Kullanıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.12.Kullanıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açtığının, DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde, DEKOPASAJ'ın, bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.

6.2.13.Güvenli hesap, Kullanıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan aracılık hizmeti kapsamında Kullanıcının ödeme yapması ile başlayan, satışa konu ürünün Kullanıcıya ulaşması ile devam eden, ürünün sevkiyatını müteakip ürün bedelinin DEKOCÜZDAN arayüzünde görüntülenmesi ve Satıcının talebi üzerine ödeme yapılması sürecini ifade etmektedir. Ürün satım işleminin temelini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan DEKOPASAJ, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve Satıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla “Güvenli Ödeme Döngüsü”nü sağlamaktadır. DEKOPASAJ güvenli hesap ile ürünün Kullanıcıya ulaştırılması karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Kullanıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlamaktadır

6.3.İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1.Kullanıcı, Portal’da ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden DEKOPASAJ tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.3.2.Kullanıcı, Portal üzerinden DEKOPASAJ Portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürünü satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.

6.3.3.Satıcı, Güvenli Ödeme Döngüsü tamamlanan her işlem için DEKOPASAJ’a aldığı hizmet karşılığında, ‘Evden Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %30’ini, ‘Depodan Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %50’sini, DEKOPASAJ hizmet komisyonu olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün bedelinde, DEKOPASAJ hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Ödeme Döngüsü dahili müşteri onayı sonrası havuz hesaptan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcının talebini müteakip belirtilen tarihte Satıcının DEKOPASAJ Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Satıcı söz konusu bakiyeyi her zaman DEKOCÜZDAN arayüzü üzerinden görüntüleyebilecektir. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında DEKOPASAJ tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Satıcının ürünü satın alan Kullanıcıya fatura kesmesi durumunda teklif çerçevesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir.

6.3.4. Satıcı mali mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda DEKOPASAJ’ın taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DEKOPASAJ üzerinden satış ve belirtilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, DEKOPASAJ’ın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.3.5.Kullanıcı, Internet Sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, DEKOPASAJ tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin DEKOPASAJ’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini DEKOPASAJ’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesini talep edebilir.

6.3.6.Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında DEKOPASAJ’ın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4.İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.4.1.Satıcı, satıma arz ettiği ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portalın ilgili yerlerinde belirtilen Portalın ve Portalda sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu DEKOPASAJ’ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.4.2.Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Portalda beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde yapacağını kabul eder.

6.4.3.Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünlerin mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünlerden olmasında, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde DEKOPASAJ’a yapılan taleplere karşı DEKOPASAJ’ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.4.Satıcı, işbu Sözleşme uyarınca satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, DEKOPASAJ tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Kullanıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Kullanıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Kullanıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, belirtilen süre içerisinde Kullanıcının ürünü teslim alıp, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti Satıcıya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için DEKOPASAJ’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4.5.Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu Sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcı tarafından Güvenli Hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.6.Kullanıcılar, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portalda duyurulan ve kullanım koşulları Portalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, DEKOPASAJ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. KARGO HİZMETİNE İLİŞKİN KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

7.1. Satıcı, Kargo Hizmete konu gönderilerinin içeriği bakımından bizzat sorumludur. Taşınması kanunen yasaklanmış, ruhsata veya izne bağlı olup da beyan edilmeyen mallardan birinin taşıtılması halinde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek olan zararlardan sorumlu olacaktır.

7.1. Satıcı, Kargo Hizmetine satış işlemine konu olan ürün(ler) haricindeki bir gönderinin taşınmasını talep etmeyecek, Kargo Hizmetini hiçbir surette suiistimal etmeyecek, Kargo Hizmetinin teminini zorlaştıracak veya maliyetini arttıracak davranışlardan kaçınmayacak, satış işleminden daha fazla sayıda bir gönderiyi Kargo Hizmetine konu etmeyecek, aksi halde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olacaktır.

7.3. Kargo Hizmeti bedeli, satın alma işlemi esnasında Alıcı tarafından ödenecektir.

7.4. Alıcının satın aldığı ve Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü halinde teslim alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Usulüne uygun bir şekilde iade/iptal bildiriminde bulunmaksızın ürünün teslim alınmaması ve ürünün Satıcıya geri gönderilmesi halinde, DEKOPASAJ’ın ve Satıcının olası masrafları satış bedeli üzerinden tahsil edilecek ve kalan meblağ Alıcıya iade edilecektir.

7.5. Satıcı, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcıya yalnızca satışa konu ürünleri göndermeyi; olağandan fazla hacimsel ağırlığa (“desi”) sahip olan gönderilerin ayrıca ücretlendirileceğini (“shipping valuation”) kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

8.1.DEKOPASAJ tarafından Portalda verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Portal üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Kullanıcı, bunlar dışında Kullanıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetleri satışa arz edemez, ilanını veremez ve listeleyemez.

8.2.Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürünlerin Kullanıcı tarafından Portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde DEKOPASAJ ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren Kullanıcının üyeliğine son verme ve işbu Sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

8.3.DEKOPASAJ gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak DEKOPASAJ şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, DEKOPASAJ’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde DEKOPASAJ’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Portal'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

9.KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

9.1.Kullanıcı profili değerlendirme sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Kullanıcıların takdiri ile oluşturulan bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profillerine yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece DEKOPASAJ hizmetleri ve Portalı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

9.2.DEKOPASAJ’ın Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, yorumlardan ve üye profillerinde yer alan bilgilerden dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu yorum veya bilginin girişini yapan Kullanıcınındır.

9.3.Kullanıcı hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Kullanıcıyı kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili DEKOPASAJ’ın oluşan tüm zararını tazmin edeceklerini ve DEKOPASAJ’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

10.GİZLİLİK POLİTİKASI

10.1.Portalda, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Portal üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

10.2.DEKOPASAJ, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

10.3.Platform içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Platform’u ve varsa Platform üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

10.4.Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

10.5.Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

10.6.Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, DEKOPASAJ ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

10.7.Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

11.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

11.1.Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilmiş kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler İnternet Sitesi nezdinde üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

11.2. Kanun kapsamında DEKOPASAJ Veri Sorumlusu olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

11.3.Kullanıcı’nın kişisel verileri DEKOPASAJ nezdinde daha iyi hizmet vermek amacıyla istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, DEKOPASAJ’ınticari faaliyetlerini geliştirmek, Kullanıcılara DEKOPASAJ’ın faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

11.4.Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerin DEKOPASAJ’ın belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

11.5.Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler işbu Sözleşme marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

11.6.Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu DEKOPASAJ’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

12.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DEKOPASAJ bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, DEKOPASAJ markası ve diğer markalar, www.dekopasaj.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DEKOPASAJ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

13.DİĞER HÜKÜMLER

13.1.Sözleşme Değişiklikleri

DEKOPASAJ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda ilan ederek değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.2.Mücbir Sebep

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Portala (aşağıda tanımlanmıştır) üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Çengeldere Mah. Ufuk Cad. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/ İstanbul adresinde mukim DEKOPASAJ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DEKOPASAJ”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz, site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Alıcı: Satıcı tarafından Portal üzerinden satışa arz edilen ürünleri işbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle satın alan gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

DEKOCÜZDAN: Kullanıcıların Portal üzerinden gerçekleştirmiş olduğu satışlar sonucu hakkettiği tutarın yüklendiği, Kullanıcı tarafından dilediği zaman üzerindeki bakiyenin bildireceği IBAN adresine aktarılmasına ilişkin talimat verebildiği, herhangi bir ödeme aracı ile bakiye yüklenilemeyen veya elektronik para/ödeme aracı fonksiyonu olmayan arayüz.

DEKOPASAJ Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve DEKOPASAJ Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DEKOPASAJ’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

DEKOPASAJ Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda DEKOPASAJ’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

DEKOPASAJ Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DEKOPASAJ’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için DEKOPASAJ tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portalda yer alacak ilanlar.

Kargo Hizmeti: DEKOPASAJ’ın gerçekleştirmiş olduğu iş birlikleri vasıtası ile Portal üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesini sağlayan, bedeli Alıcı tarafından ödenmekte olan kargo hizmetini.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.dekopasaj.com Portalına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: www.dekopasaj.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Satıcı: İşbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin DEKOPASAJ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.İnternet Sitesine üyelik işlemleri üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve DEKOPASAJ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

4.2.Portala tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, DEKOPASAJ’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.Portala üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

4.4.DEKOPASAJ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları DEKOPASAJ’ın münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.

4.5.DEKOPASAJ, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. DEKOPASAJ tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar DEKOPASAJ tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

5.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1.Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2.Kullanıcı, Portalın farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe web sitesinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin DEKOPASAJ tarafından ifa edilmeyeceğini ve DEKOPASAJ’ın satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.3.Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DEKOPASAJ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca DEKOPASAJ’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin DEKOPASAJ’a bildirilmesi halinde DEKOPASAJ Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.

5.1.4.Kullanıcıların, DEKOPASAJ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla DEKOPASAJ Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.5.Kullanıcılar, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. DEKOPASAJ, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. DEKOPASAJ aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6.Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7.DEKOPASAJ’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DEKOPASAJ ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. DEKOPASAJ, Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8.DEKOPASAJ, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve DEKOPASAJ Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve DEKOPASAJ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, DEKOPASAJ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine DEKOPASAJ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen DEKOPASAJ Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; DEKOPASAJ’ın buna ilişkin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.9.DEKOPASAJ Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen DEKOPASAJ’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.10.Portalda Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı DEKOPASAJ’ın, DEKOPASAJ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. DEKOPASAJ Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.11.Kullanıcı Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili DEKOPASAJ’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12.Kullanıcı, DEKOPASAJ ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.13.Kullanıcıların DEKOPASAJ’ın yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

5.2.Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.Satıcı, DEKOPASAJ platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken DEKOPASAJ iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri (Kullanıcı) memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;

(a)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

(b)Platform üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,

(c)Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

(d)Platform üzerinden listelemiş olduğu ürün görsellerinin satışa sunduğu ürün ile bire bir aynı olduğunu, görsellerin satışa sunulan ürün ile farklılık arzetmesi halinde DEKOPASAJ nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu,

(e)Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu Sözleşme tarihinde bilinen ve/veya Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın DEKOPASAJ'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

(f)Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

(g)Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

(h)İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak DEKOPASAJ tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

(i)Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

(j)Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile DEKOPASAJ aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini,

(k)Evden satış tipinde satış yapmayı tercih ettiğinde satılan ürünün(lerin) nakliyesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisinde olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.DEKOPASAJ’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1.DEKOPASAJ işbu Sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için Sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; DEKOPASAJ herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

5.3.2.DEKOPASAJ, Portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DEKOPASAJ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde DEKOPASAJ tarafından yapabilir. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

5.3.3.Portal üzerinden, DEKOPASAJ’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle DEKOPASAJ tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında DEKOPASAJ’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanında Portal’da satılan ürün(ler) ikinci el bir ürün(ler) olup bu niteliği tüm taraflarca açıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ayrıca SATICI 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 3(1)i maddesi kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla mal sunan kişi niteliğinde değildir.

5.3.4.DEKOPASAJ, Portalda yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

5.3.5.DEKOPASAJ, Portalın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; DEKOPASAJ bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.3.6.Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında DEKOPASAJ’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder.

6.DEKOPASAJ HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1.DEKOPASAJ Genel Hizmet Çerçevesi

DEKOPASAJ tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu Sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir. Bu bakımdan, Portal üzerinden gerçekleşen işlemlerde DEKOPASAJ herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, hizmetlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak vermekte, bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilecek sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından DEKOPASAJ hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

6.2.DEKOPASAJ İlan Hizmetleri

6.2.1.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden DEKOPASAJ tarafından belirlenen İlan Programlarına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve DEKOPASAJ Veritabanı’na yükleyecektir. İlanın yaratılma aşamasında, ürünün nakliyesi Satıcının kendisi tarafından temin edilecekse, “Evden Sat” sekmesi, nakliye hizmeti DEKOPASAJ tarafından verilecekse “Konsinye Sat” sekmesi seçilecek, Konsinye Satışı seçen Satıcılar DEKOPASAJ ile Konsinye Satış Sözleşmesi akdedeceklerdir.

6.2.2.Satıcı Kullanıcının ürünü ‘Evden Satış’ yöntemi ile satması halinde DEKOPASAJ’ın nakliyeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacaktır.

6.2.3.DEKOPASAJ, İlan Programlarını DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Kullanıcının seçimine sunmayı ve Kullanıcının seçim yaptığı İlan Programına ilişkin talebi değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kullanıcının ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.4.DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda İlan Programına uygun olarak Kullanıcı tarafından oluşturulan ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları İlan Programı’nda belirtilen şekilde Portalda yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından İlan Programlarına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Portalın İlan Programlarına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.2.5.DEKOPASAJ, Portalda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme ve Portalda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu Sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. DEKOPASAJ bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini DEKOPASAJ’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.6.DEKOPASAJ, Kullanıcının ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve DEKOPASAJ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Kullanıcı, bu konuda DEKOPASAJ’a yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6.2.7.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.8.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.9.Kullanıcı, Portalda yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portalın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portalda yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.10.Kullanıcı, Portalda yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Kullanıcılar için DEKOPASAJ, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.2.11.Kullanıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.12.Kullanıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açtığının, DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde, DEKOPASAJ'ın, bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.

6.2.13.Güvenli hesap, Kullanıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan aracılık hizmeti kapsamında Kullanıcının ödeme yapması ile başlayan, satışa konu ürünün Kullanıcıya ulaşması ile devam eden, ürünün sevkiyatını müteakip ürün bedelinin DEKOCÜZDAN arayüzünde görüntülenmesi ve Satıcının talebi üzerine ödeme yapılması sürecini ifade etmektedir. Ürün satım işleminin temelini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan DEKOPASAJ, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve Satıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla “Güvenli Ödeme Döngüsü”nü sağlamaktadır. DEKOPASAJ güvenli hesap ile ürünün Kullanıcıya ulaştırılması karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Kullanıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlamaktadır

6.3.İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1.Kullanıcı, Portal’da ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden DEKOPASAJ tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.3.2.Kullanıcı, Portal üzerinden DEKOPASAJ Portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürünü satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.

6.3.3.Satıcı, Güvenli Ödeme Döngüsü tamamlanan her işlem için DEKOPASAJ’a aldığı hizmet karşılığında, ‘Evden Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %30’ini, ‘Depodan Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %50’sini, DEKOPASAJ hizmet komisyonu olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün bedelinde, DEKOPASAJ hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Ödeme Döngüsü dahili müşteri onayı sonrası havuz hesaptan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcının talebini müteakip belirtilen tarihte Satıcının DEKOPASAJ Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Satıcı söz konusu bakiyeyi her zaman DEKOCÜZDAN arayüzü üzerinden görüntüleyebilecektir. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında DEKOPASAJ tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Satıcının ürünü satın alan Kullanıcıya fatura kesmesi durumunda teklif çerçevesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir.

6.3.4. Satıcı mali mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda DEKOPASAJ’ın taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DEKOPASAJ üzerinden satış ve belirtilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, DEKOPASAJ’ın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.3.5.Kullanıcı, Internet Sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, DEKOPASAJ tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin DEKOPASAJ’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini DEKOPASAJ’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesini talep edebilir.

6.3.6.Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında DEKOPASAJ’ın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4.İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.4.1.Satıcı, satıma arz ettiği ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portalın ilgili yerlerinde belirtilen Portalın ve Portalda sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu DEKOPASAJ’ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.4.2.Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Portalda beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde yapacağını kabul eder.

6.4.3.Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünlerin mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünlerden olmasında, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde DEKOPASAJ’a yapılan taleplere karşı DEKOPASAJ’ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.4.Satıcı, işbu Sözleşme uyarınca satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, DEKOPASAJ tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Kullanıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Kullanıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Kullanıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, belirtilen süre içerisinde Kullanıcının ürünü teslim alıp, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti Satıcıya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için DEKOPASAJ’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4.5.Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu Sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcı tarafından Güvenli Hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.6.Kullanıcılar, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portalda duyurulan ve kullanım koşulları Portalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, DEKOPASAJ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. KARGO HİZMETİNE İLİŞKİN KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

7.1. Satıcı, Kargo Hizmete konu gönderilerinin içeriği bakımından bizzat sorumludur. Taşınması kanunen yasaklanmış, ruhsata veya izne bağlı olup da beyan edilmeyen mallardan birinin taşıtılması halinde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek olan zararlardan sorumlu olacaktır.

7.1. Satıcı, Kargo Hizmetine satış işlemine konu olan ürün(ler) haricindeki bir gönderinin taşınmasını talep etmeyecek, Kargo Hizmetini hiçbir surette suiistimal etmeyecek, Kargo Hizmetinin teminini zorlaştıracak veya maliyetini arttıracak davranışlardan kaçınmayacak, satış işleminden daha fazla sayıda bir gönderiyi Kargo Hizmetine konu etmeyecek, aksi halde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olacaktır.

7.3. Kargo Hizmeti bedeli, satın alma işlemi esnasında Alıcı tarafından ödenecektir.

7.4. Alıcının satın aldığı ve Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü halinde teslim alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Usulüne uygun bir şekilde iade/iptal bildiriminde bulunmaksızın ürünün teslim alınmaması ve ürünün Satıcıya geri gönderilmesi halinde, DEKOPASAJ’ın ve Satıcının olası masrafları satış bedeli üzerinden tahsil edilecek ve kalan meblağ Alıcıya iade edilecektir.

7.5. Satıcı, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcıya yalnızca satışa konu ürünleri göndermeyi; olağandan fazla hacimsel ağırlığa (“desi”) sahip olan gönderilerin ayrıca ücretlendirileceğini (“shipping valuation”) kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

8.1.DEKOPASAJ tarafından Portalda verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Portal üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Kullanıcı, bunlar dışında Kullanıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetleri satışa arz edemez, ilanını veremez ve listeleyemez.

8.2.Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürünlerin Kullanıcı tarafından Portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde DEKOPASAJ ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren Kullanıcının üyeliğine son verme ve işbu Sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

8.3.DEKOPASAJ gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak DEKOPASAJ şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, DEKOPASAJ’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde DEKOPASAJ’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Portal'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

9.KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

9.1.Kullanıcı profili değerlendirme sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Kullanıcıların takdiri ile oluşturulan bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profillerine yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece DEKOPASAJ hizmetleri ve Portalı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

9.2.DEKOPASAJ’ın Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, yorumlardan ve üye profillerinde yer alan bilgilerden dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu yorum veya bilginin girişini yapan Kullanıcınındır.

9.3.Kullanıcı hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Kullanıcıyı kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili DEKOPASAJ’ın oluşan tüm zararını tazmin edeceklerini ve DEKOPASAJ’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

10.GİZLİLİK POLİTİKASI

10.1.Portalda, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Portal üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

10.2.DEKOPASAJ, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

10.3.Platform içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Platform’u ve varsa Platform üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

10.4.Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

10.5.Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

10.6.Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, DEKOPASAJ ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

10.7.Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

11.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

11.1.Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilmiş kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler İnternet Sitesi nezdinde üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

11.2. Kanun kapsamında DEKOPASAJ Veri Sorumlusu olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

11.3.Kullanıcı’nın kişisel verileri DEKOPASAJ nezdinde daha iyi hizmet vermek amacıyla istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, DEKOPASAJ’ınticari faaliyetlerini geliştirmek, Kullanıcılara DEKOPASAJ’ın faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

11.4.Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerin DEKOPASAJ’ın belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

11.5.Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler işbu Sözleşme marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

11.6.Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu DEKOPASAJ’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

12.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DEKOPASAJ bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, DEKOPASAJ markası ve diğer markalar, www.dekopasaj.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DEKOPASAJ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

13.DİĞER HÜKÜMLER

13.1.Sözleşme Değişiklikleri

DEKOPASAJ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda ilan ederek değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.2.Mücbir Sebep

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Portala (aşağıda tanımlanmıştır) üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Çengeldere Mah. Ufuk Cad. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/ İstanbul adresinde mukim DEKOPASAJ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DEKOPASAJ”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz, site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2.TANIMLAR

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

Alıcı: Satıcı tarafından Portal üzerinden satışa arz edilen ürünleri işbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle satın alan gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

DEKOCÜZDAN: Kullanıcıların Portal üzerinden gerçekleştirmiş olduğu satışlar sonucu hakkettiği tutarın yüklendiği, Kullanıcı tarafından dilediği zaman üzerindeki bakiyenin bildireceği IBAN adresine aktarılmasına ilişkin talimat verebildiği, herhangi bir ödeme aracı ile bakiye yüklenilemeyen veya elektronik para/ödeme aracı fonksiyonu olmayan arayüz.

DEKOPASAJ Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve DEKOPASAJ Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DEKOPASAJ’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

DEKOPASAJ Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda DEKOPASAJ’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

DEKOPASAJ Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DEKOPASAJ’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için DEKOPASAJ tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portalda yer alacak ilanlar.

Kargo Hizmeti: DEKOPASAJ’ın gerçekleştirmiş olduğu iş birlikleri vasıtası ile Portal üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerin Satıcı tarafından Alıcıya gönderilmesini sağlayan, bedeli Alıcı tarafından ödenmekte olan kargo hizmetini.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.dekopasaj.com Portalına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: www.dekopasaj.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Satıcı: İşbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi.

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin DEKOPASAJ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.İnternet Sitesine üyelik işlemleri üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve DEKOPASAJ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşmede tanımlanan üyelikten doğan hak ve yetkilere sahip olunamaz.

4.2.Portala tüzel kişi adına üye olacak gerçek kişi, DEKOPASAJ’ın sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yapacağı işlemler için ilgili tüzel kişiyi temsil yetkisine haiz olduğunu taahhüt eder. Temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde gerçek kişi tüm doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.Portala üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi Kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi DEKOPASAJ tarafından işbu Sözleşme kapsamında üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması sonucunu doğurmayacaktır.

4.4.DEKOPASAJ, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Kullanıcının üyeliğine son verebilir veya üyeliği geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları DEKOPASAJ’ın münhasıran kendi kararına bağlı olarak kullanılabilir.

4.5.DEKOPASAJ, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetlerde değişiklikler veya uyarlamalar yapabilir. DEKOPASAJ tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar DEKOPASAJ tarafından ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

5.HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1.Kullanıcı Genel Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1.Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal hizmetlerinden faydalanırken ve Portal’daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Portal’ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kural ve beyanlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.2.Kullanıcı, Portalın farklı Kullanıcıları buluşturan bir aracı platform olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, aksi belirtilmedikçe web sitesinden satın alacağı hiçbir ürün/hizmetin DEKOPASAJ tarafından ifa edilmeyeceğini ve DEKOPASAJ’ın satın alınacak ürünün kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

5.1.3.Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait kendisi ile paylaşılmış gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DEKOPASAJ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini beyan eder. Bunun haricinde Kullanıcının Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca DEKOPASAJ’a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya Kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin DEKOPASAJ’a bildirilmesi halinde DEKOPASAJ Kullanıcının kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verme hakkına sahiptir.

5.1.4.Kullanıcıların, DEKOPASAJ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla DEKOPASAJ Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları münhasıran Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın ve üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.5.Kullanıcılar, Portal dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. DEKOPASAJ, Kullanıcılar tarafından iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgilerin ve bu bilgi içeriklerinin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü altında değildir. DEKOPASAJ aynı zamanda işbu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.6.Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.7.DEKOPASAJ’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portalı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DEKOPASAJ ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. DEKOPASAJ, Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin doğrudan veya dolaylı uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.8.DEKOPASAJ, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve DEKOPASAJ Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve DEKOPASAJ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, DEKOPASAJ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine DEKOPASAJ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen DEKOPASAJ Veritabanının işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; DEKOPASAJ’ın buna ilişkin talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.9.DEKOPASAJ Veri Tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen DEKOPASAJ’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.1.10.Portalda Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı DEKOPASAJ’ın, DEKOPASAJ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. DEKOPASAJ Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.11.Kullanıcı Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili DEKOPASAJ’ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, DEKOPASAJ’ın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.12.Kullanıcı, DEKOPASAJ ile olan ticari işbirliği kapsamında elde edeceği tüm kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.1.13.Kullanıcıların DEKOPASAJ’ın yazılı izni dışında, Portal üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yada iletişim bilgilerini paylaşmaları yasaktır.

5.2.Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1.Satıcı, DEKOPASAJ platformu kapsamında sunulan hizmetlerden yararlanırken DEKOPASAJ iş akışına, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve müşteri (Kullanıcı) memnuniyeti çerçevesinde belirlenecek genel kurallara uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı;

(a)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

(b)Platform üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,

(c)Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

(d)Platform üzerinden listelemiş olduğu ürün görsellerinin satışa sunduğu ürün ile bire bir aynı olduğunu, görsellerin satışa sunulan ürün ile farklılık arzetmesi halinde DEKOPASAJ nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu,

(e)Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu Sözleşme tarihinde bilinen ve/veya Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın DEKOPASAJ'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

(f)Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

(g)Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

(h)İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak DEKOPASAJ tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

(i)Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

(j)Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile DEKOPASAJ aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini,

(k)Evden satış tipinde satış yapmayı tercih ettiğinde satılan ürünün(lerin) nakliyesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisinde olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.DEKOPASAJ’ın Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1.DEKOPASAJ işbu Sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için Sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; DEKOPASAJ herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını her zaman durdurabilir veya son verebilir.

5.3.2.DEKOPASAJ, Portalda sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal Kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. DEKOPASAJ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın talep ettiği değişiklik ve düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde DEKOPASAJ tarafından yapabilir. DEKOPASAJ tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.

5.3.3.Portal üzerinden, DEKOPASAJ’ın kendi kontrolünde olmayan Satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle DEKOPASAJ tarafından sağlanmıştır ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacını veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verme niteliğine sahip değildir. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler ve bunların içerikleri hakkında DEKOPASAJ’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunun yanında Portal’da satılan ürün(ler) ikinci el bir ürün(ler) olup bu niteliği tüm taraflarca açıkça bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ayrıca SATICI 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 3(1)i maddesi kapsamında ticari ve mesleki amaçlarla mal sunan kişi niteliğinde değildir.

5.3.4.DEKOPASAJ, Portalda yer alan Kullanıcıların yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcının güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı işbu Kullanım Sözleşmesini kabul etmekle, buna onay vermektedir.

5.3.5.DEKOPASAJ, Portalın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; DEKOPASAJ bu mesaj ve içeriği giren Kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.3.6.Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında DEKOPASAJ’ın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kullanıcılar tarafından sunulan, web sitesine kaydedilen veya paylaşılan içerikleri kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder.

6.DEKOPASAJ HİZMETLERİ VE KULLANIM KOŞULLARI

6.1.DEKOPASAJ Genel Hizmet Çerçevesi

DEKOPASAJ tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu Sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir. Bu bakımdan, Portal üzerinden gerçekleşen işlemlerde DEKOPASAJ herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, hizmetlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak vermekte, bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilecek sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından DEKOPASAJ hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

6.2.DEKOPASAJ İlan Hizmetleri

6.2.1.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden DEKOPASAJ tarafından belirlenen İlan Programlarına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını yaratacak ve DEKOPASAJ Veritabanı’na yükleyecektir. İlanın yaratılma aşamasında, ürünün nakliyesi Satıcının kendisi tarafından temin edilecekse, “Evden Sat” sekmesi, nakliye hizmeti DEKOPASAJ tarafından verilecekse “Konsinye Sat” sekmesi seçilecek, Konsinye Satışı seçen Satıcılar DEKOPASAJ ile Konsinye Satış Sözleşmesi akdedeceklerdir.

6.2.2.Satıcı Kullanıcının ürünü ‘Evden Satış’ yöntemi ile satması halinde DEKOPASAJ’ın nakliyeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmayacaktır.

6.2.3.DEKOPASAJ, İlan Programlarını DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Kullanıcının seçimine sunmayı ve Kullanıcının seçim yaptığı İlan Programına ilişkin talebi değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili ilan programına göre DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Kullanıcının ilanını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.4.DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda İlan Programına uygun olarak Kullanıcı tarafından oluşturulan ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları İlan Programı’nda belirtilen şekilde Portalda yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. DEKOPASAJ, Kullanıcı tarafından İlan Programlarına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları Portalın İlan Programlarına ilişkin kısmında yayınlayacaktır.

6.2.5.DEKOPASAJ, Portalda yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme ve Portalda yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu Sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. DEKOPASAJ bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcıya iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı da ilgili İlan Programı için ödemiş olduğu bedelin iadesini DEKOPASAJ’dan talep etmeyeceğini ve bedele ilişkin hukuki yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.6.DEKOPASAJ, Kullanıcının ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve DEKOPASAJ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Kullanıcı, bu konuda DEKOPASAJ’a yetki verdiğini beyan ve kabul etmektedir.

6.2.7.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden başta İlan Programlarına ilişkin seçimleri olmak üzere DEKOPASAJ Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.8.Kullanıcı, DEKOPASAJ Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.9.Kullanıcı, Portalda yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portalın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portalda yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.10.Kullanıcı, Portalda yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Kullanıcının hesabında ve ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan ürünlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren Kullanıcılar için DEKOPASAJ, Kullanıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan üyeliğini askıya alabilir, üyelikten çıkarabilir, üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

6.2.11.Kullanıcı, tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.12.Kullanıcı, farklı bir Kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portala girmek için farklı bir Kullanıcı adı ile bir veya daha fazla DEKOPASAJ Üyelik Hesabı açtığının, DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde, DEKOPASAJ'ın, bu kişinin tüm üyelik hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi saklıdır.

6.2.13.Güvenli hesap, Kullanıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin ödeme koşullarına uygun olarak ifa edilmesini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla sağlanan aracılık hizmeti kapsamında Kullanıcının ödeme yapması ile başlayan, satışa konu ürünün Kullanıcıya ulaşması ile devam eden, ürünün sevkiyatını müteakip ürün bedelinin DEKOCÜZDAN arayüzünde görüntülenmesi ve Satıcının talebi üzerine ödeme yapılması sürecini ifade etmektedir. Ürün satım işleminin temelini oluşturan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin tarafı olmayan DEKOPASAJ, alım satım sürecinin ödeme aşamasında Kullanıcı ve Satıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu uyarınca finansal aracı kurum ve/veya bankalar vasıtasıyla “Güvenli Ödeme Döngüsü”nü sağlamaktadır. DEKOPASAJ güvenli hesap ile ürünün Kullanıcıya ulaştırılması karşılığında hak ettiği bedeli tahsil edememe; Kullanıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, hizmetin hiç ifa edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlamaktadır

6.3.İlan Hizmetlerinde Kullanıcıların Hak ve Yükümlülükleri

6.3.1.Kullanıcı, Portal’da ilanları gösterilen Satıcıya ait ürünlerin satın alma talebini; Portal alt yapısını kullanarak yapar. Kullanıcının Portal üzerinden DEKOPASAJ tarafından sağlanan alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebi ilanda belirtilen ürünün satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek Satıcı ile bu şartlar çerçevesinde bir satış akdi yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı bu satın alma talebiyle ilgili ürünü satın almayı kabul ve taahhüt eder.

6.3.2.Kullanıcı, Portal üzerinden DEKOPASAJ Portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma işlemi ile Satıcı ile ürünü satın alan Kullanıcı arasında oluşturulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme formu onaylanır.

6.3.3.Satıcı, Güvenli Ödeme Döngüsü tamamlanan her işlem için DEKOPASAJ’a aldığı hizmet karşılığında, ‘Evden Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %30’ini, ‘Depodan Sat’ yöntemi ile yapacağı satışlarda; brüt ürün bedelinin (DEKOPASAJ’nin vermiş olduğu hizmetlerden ileri gelen KDV dahil olmak üzere) toplam %50’sini, DEKOPASAJ hizmet komisyonu olarak ödemeyi kabul eder. Satıcının düzenlediği ilanda yer alan ürün bedelinde, DEKOPASAJ hizmet komisyonu dahildir ve işbu komisyon Güvenli Ödeme Döngüsü dahili müşteri onayı sonrası havuz hesaptan tahsil edilir ve bakiye tutar Satıcının talebini müteakip belirtilen tarihte Satıcının DEKOPASAJ Üye Profilinde yer alan banka hesabına aktarılır. Satıcı söz konusu bakiyeyi her zaman DEKOCÜZDAN arayüzü üzerinden görüntüleyebilecektir. Söz konusu hizmet komisyonu karşılığında DEKOPASAJ tarafından Satıcıya fatura kesilecektir. Satıcının ürünü satın alan Kullanıcıya fatura kesmesi durumunda teklif çerçevesinde belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir.

6.3.4. Satıcı mali mevzuattan kaynaklanan her türlü yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda DEKOPASAJ’ın taraflara veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DEKOPASAJ üzerinden satış ve belirtilen diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi, DEKOPASAJ’ın bu işlemlerin tarafı olduğu şeklinde yorumlanamaz. Hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle tüm sorumluluk bu eylem ve işlemleri gerçekleştiren Kullanıcılara aittir. Kullanıcılar, DEKOPASAJ’ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.3.5.Kullanıcı, Internet Sitesi üzerinden satın alım esnasında kullandığı kredi kartı bilgilerinin, DEKOPASAJ tarafından anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemleri, finansal aracı kurumlar/bankalar nezdinde saklanabilmesine onay vermektedir. Söz konusu onay, kredi kartı bilgilerinin üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanması için gerekli olan yazılı onay yerine geçer. Kullanıcı kendisine ait kredi kartı bilgilerinin DEKOPASAJ’ın anlaşmaya vardığı üçüncü kişi ödeme sistemlerince saklanmasını açıkça reddettiğini DEKOPASAJ’a bildirmesi halinde, bu bilgiler ödeme sistemleri üzerinde saklanmaz. Kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin tüm güvenlik önlemleri üçüncü kişi ödeme sistemince sağlanacak olup, Kullanıcı, DEKOPASAJ’ın herhangi bir durumda sorumlu olmayacağını ve muhatabının üçüncü kişi ödeme sistemi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri dilediği takdirde, kredi kartı bilgilerinin ödeme sistemi üzerinde saklanmasından vazgeçerek bu bilgilerin silinmesini talep edebilir.

6.3.6.Kullanıcı, Satıcı tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında DEKOPASAJ’ın bilgi sahibi olmadığını, olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.4.İlan Hizmetlerinde Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.4.1.Satıcı, satıma arz ettiği ürünler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Satıcı satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portalın ilgili yerlerinde belirtilen Portalın ve Portalda sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu DEKOPASAJ’ın ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

6.4.2.Satıcı, Kullanıcının ilanda belirtilen bedeli ödemesi halinde Kullanıcıya ürün satışını gerçekleştireceğini ve ürün teslimini Portalda beyan edilen seçeneklerden seçmiş olduğu şekilde yapacağını kabul eder.

6.4.3.Satıcı, satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürünlerin mevzuat ve/veya Portal üzerinden yapılan bildirimler uyarınca ilanı ve internet üzerinden satışı yasak ürünlerden olmasında, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde DEKOPASAJ’a yapılan taleplere karşı DEKOPASAJ’ı her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.4.Satıcı, işbu Sözleşme uyarınca satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, DEKOPASAJ tarafından yönetilen Güvenli Hesaba, Kullanıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi yani ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Kullanıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere Kullanıcı tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. Satıcı, belirtilen süre içerisinde Kullanıcının ürünü teslim alıp, Güvenli Hesaptaki ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti Satıcıya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için DEKOPASAJ’a bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder.

6.4.5.Satıcı, Kullanıcıya karşı işbu Sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, aksi takdirde Kullanıcı tarafından Güvenli Hesaba gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve Kullanıcıya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.6.Kullanıcılar, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portalda duyurulan ve kullanım koşulları Portalın ilgili kısımlarında belirtilen hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Kullanıcılar, DEKOPASAJ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portalın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin Portalın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

7. KARGO HİZMETİNE İLİŞKİN KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

7.1. Satıcı, Kargo Hizmete konu gönderilerinin içeriği bakımından bizzat sorumludur. Taşınması kanunen yasaklanmış, ruhsata veya izne bağlı olup da beyan edilmeyen mallardan birinin taşıtılması halinde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek olan zararlardan sorumlu olacaktır.

7.1. Satıcı, Kargo Hizmetine satış işlemine konu olan ürün(ler) haricindeki bir gönderinin taşınmasını talep etmeyecek, Kargo Hizmetini hiçbir surette suiistimal etmeyecek, Kargo Hizmetinin teminini zorlaştıracak veya maliyetini arttıracak davranışlardan kaçınmayacak, satış işleminden daha fazla sayıda bir gönderiyi Kargo Hizmetine konu etmeyecek, aksi halde DEKOPASAJ nezdinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu olacaktır.

7.3. Kargo Hizmeti bedeli, satın alma işlemi esnasında Alıcı tarafından ödenecektir.

7.4. Alıcının satın aldığı ve Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü halinde teslim alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Usulüne uygun bir şekilde iade/iptal bildiriminde bulunmaksızın ürünün teslim alınmaması ve ürünün Satıcıya geri gönderilmesi halinde, DEKOPASAJ’ın ve Satıcının olası masrafları satış bedeli üzerinden tahsil edilecek ve kalan meblağ Alıcıya iade edilecektir.

7.5. Satıcı, işbu sözleşme kapsamında Kullanıcıya yalnızca satışa konu ürünleri göndermeyi; olağandan fazla hacimsel ağırlığa (“desi”) sahip olan gönderilerin ayrıca ücretlendirileceğini (“shipping valuation”) kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.İLAN VERİLMESİ, SATIMA ARZI, LİSTELENMESİ YASAKLI ÜRÜN VE HİZMETLER

8.1.DEKOPASAJ tarafından Portalda verilen hizmetler kapsamında, mevzuat gereği ve/veya Portal üzerinde ilan edilen bazı ürünlerin satıma arzı, listelenmesi yasaktır. Kullanıcı, bunlar dışında Kullanıcının çekişmesiz olarak üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olmadığı ürün ve hizmetleri satışa arz edemez, ilanını veremez ve listeleyemez.

8.2.Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürünlerin Kullanıcı tarafından Portalda satıma arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun DEKOPASAJ tarafından tespit edilmesi halinde DEKOPASAJ ilgili yasaklı ürün ve hizmetin satıma arzına ilişkin ilanı ve listelenmesini durdurma yasaklı ürün ve hizmeti satıma arz eden, ilanını veren Kullanıcının üyeliğine son verme ve işbu Sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

8.3.DEKOPASAJ gerekli gördüğü durumlarda Kullanıcıya önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle çalıntı, kaçak ve sahte ürün satışlarında) Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı, yasaklı ürün ve hizmetin satışıyla bağlantılı olarak DEKOPASAJ şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, DEKOPASAJ’ı hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde DEKOPASAJ’ın doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Portal'da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul ve beyan eder.

9.KULLANICI PROFİLİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

9.1.Kullanıcı profili değerlendirme sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Kullanıcıların takdiri ile oluşturulan bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profillerine yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece DEKOPASAJ hizmetleri ve Portalı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

9.2.DEKOPASAJ’ın Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup, yorumlardan ve üye profillerinde yer alan bilgilerden dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu yorum veya bilginin girişini yapan Kullanıcınındır.

9.3.Kullanıcı hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Kullanıcıyı kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili DEKOPASAJ’ın oluşan tüm zararını tazmin edeceklerini ve DEKOPASAJ’ın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcının üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

10.GİZLİLİK POLİTİKASI

10.1.Portalda, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Portal üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcının hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için Portal bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; Portal üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

10.2.DEKOPASAJ, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

10.3.Platform içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, Platform’u ve varsa Platform üzerinden verilen reklamları, Kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’ni kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.

10.4.Kullanıcıların Platforma geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

10.5.Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

10.6.Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesini onaylayarak, DEKOPASAJ ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

10.7.Kullanıcılar, gönderilen ticari iletilerde yer alan yöntemi kullanarak ticari ileti gönderim listesinden her zaman çıkış yapma hakkına sahiptirler.

11.KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ

11.1.Kullanıcı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilmiş kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler İnternet Sitesi nezdinde üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir.

11.2. Kanun kapsamında DEKOPASAJ Veri Sorumlusu olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.

11.3.Kullanıcı’nın kişisel verileri DEKOPASAJ nezdinde daha iyi hizmet vermek amacıyla istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, DEKOPASAJ’ınticari faaliyetlerini geliştirmek, Kullanıcılara DEKOPASAJ’ın faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

11.4.Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerin DEKOPASAJ’ın belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

11.5.Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler işbu Sözleşme marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır.

11.6.Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu DEKOPASAJ’a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

12.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DEKOPASAJ bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, DEKOPASAJ markası ve diğer markalar, www.dekopasaj.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DEKOPASAJ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

13.DİĞER HÜKÜMLER

13.1.Sözleşme Değişiklikleri

DEKOPASAJ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda ilan ederek değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.2.Mücbir Sebep